Přihlášení Administrátora Registrace Přihlášení

Vítejte ve veřejné části aplikace „Dotace města Plzně“

Na tomto portálu najdete přehled dotačních titulů vyhlašovaných statutárním městem Plzeň. Administraci dotačních titulů provádějí v souladu se schváleným rozpočtem na konkrétní kalendářní rok a dle závazných interních předpisů odpovědné odbory Magistrátu města Plzně a úřady městských obvodů.

Žádosti o dotace od statutárního města Plzně se podávají výhradně elektronicky, a to prostřednictvím tohoto dotačního portálu, kde se žadatel zaregistruje a založí si tzv. „Můj účet“ pro podávání žádostí. V případě schválení dotace slouží tento portál i k další vzájemné komunikaci mezi poskytovatelem a příjemcem.

Pokud žadatel bude potřebovat pomoc s registrací, vyplňováním žádosti, či s elektronickým podáváním žádostí, může se obrátit na příslušného administrátora, který je uveden u každého zveřejněného dotačního titulu. Doporučeno je se obrátit na administrátory s žádostí o pomoc v dostatečném časovém předstihu před konečným termínem pro podání žádostí tak, aby mohla být zpracovaná žádost řádně a včas ze strany žadatele podána.

Žadatelům, kteří žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Závazné podmínky a povinnosti žadatelů o dotaci, respektive příjemce dotací z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a podmínky pro žadatele o dotace z rozpočtu města Plzně.

Podání žádosti je podmíněno čestným prohlášením žadatele, že pro něj platí veškeré body deklarované v dokumentu „Čestné prohlášení žadatele o dotaci“ – prohlášení je součástí žádosti o dotaci.

Obsah stránek a přehled vyhlášených dotačních titulů je pravidelně aktualizován v souladu s přijatými usneseními orgánů s celoměstskou působností a orgánů městských obvodů.

Informace o schválených dotacích do září 2022 lze získat prostřednictvím vyhledavače https://dpo-archiv.plzen.eu.

Nápověda

Zveřejňované informace